[rank_math_breadcrumb]
[rank_math_breadcrumb]

Hoàng Thị Chin

Thư ký luật sư

Hoang Thi Chin

Thư ký Hoàng Thị Chin tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hoàng Thị Chin đang là ký cho các luật sư của Luật Sài Gòn.